บริการกงสุลสัญจร ณ วัดวิมุตตยาราม 13 กันยายน 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดวิมุตตยาราม ในวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง กรุณาติดต่อขอรับข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อกรอกล่วงหน้าได้ที่วัดวิมุตตยารามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง และกำหนดการ ได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตันดีซี หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ แผนกหนังสือเดินทาง อีเมล์ – passport@thaiembdc.org แฟ็กซ์ – (202) 459-9536 โทรศัพท์ – (202) 640-5310 ทั้งนี้ โปรดชำระค่าหนังสือเดินทางด้วย cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35 และค่าไปรษณีย์ด้วยเงินสด จำนวน $20 ในระหว่างการทำหนังสือเดินทาง (ที่วัด) แผนกบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล์ – […]

Read more