บริการกงสุลสัญจร ณ วัดวิมุตตยาราม 13 กันยายน 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดวิมุตตยาราม ในวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง กรุณาติดต่อขอรับข้อมูลเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อกรอกล่วงหน้าได้ที่วัดวิมุตตยารามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำร้อง และกำหนดการ ได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตันดีซี

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่

แผนกหนังสือเดินทาง
อีเมล์ – passport@thaiembdc.org
แฟ็กซ์ – (202) 459-9536
โทรศัพท์ – (202) 640-5310
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าหนังสือเดินทางด้วย cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35 และค่าไปรษณีย์ด้วยเงินสด จำนวน $20 ในระหว่างการทำหนังสือเดินทาง (ที่วัด)

แผนกบัตรประจำตัวประชาชน
อีเมล์ – idcard@thaiembdc.org
แฟ็กซ์ – (202) 459-9536
โทรศัพท์ – (202) 640-5325
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเงินสด จำนวน $1.00 ในระหว่งการทำบัตรประจำตัประชาชน (ที่วัด) กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา ฉบับละ $1 และไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณีบัตรหมดอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *